Nieuws

Nieuws blok

Standpunt vanuit MUMC+ en UM inzake wetenschappelijk onderzoek bij gezonde proefpersonen en patiënten

18-03-2020

Hierbij delen we het standpunt vanuit MUMC+ en UM inzake wetenschappelijk onderzoek bij gezonde proefpersonen en patiënten. Vanaf 17 maart tot nader order.

1.     Géén proefpersonen of patiënten naar de Health Campus of andere universiteitsgebouwen laten komen voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Dit betreft zowel het AZM, UNS50, UNS40 en Scannexus en andere universiteitsgebouwen.

2.     Géén thuisbezoeken afleggen bij proefpersonen of patiënten voor wetenschappelijke doeleinden. 

3.     Géén nieuwe studies met proefpersonen of patiënten starten of nieuwe deelnemers includeren in lopend onderzoek als het gaat om onderzoek in de universiteitsgebouwen, het ziekenhuis of Scannexus.

4.     Onderzoek op afstand (online onderzoek) kan worden voortgezet.

5.     Evaluatieonderzoek van medische interventies gegeven binnen klinische trials kan gecontinueerd worden als de mogelijke effectiviteit voor de patiënt het risico duidelijk overstijgt en er geen extra contact met een onderzoeker of onderzoeksassistent nodig is. 

6.     Wetenschappelijk onderzoek bij patiënten kan plaatsvinden in het ziekenhuis, indien het bezoek gekoppeld is aan routinezorg, er daarvoor geen extra contact met een onderzoeker of onderzoeksassistent nodig is en er geen extra beschermend materiaal dient te worden ingezet. Patiënten mogen geen thuis verzamelde monsters meenemen.

Er wordt in principe geen uitzondering gemaakt op bovenstaande. De decaan is bevoegd om goed beargumenteerde verzoeken tot uitzondering in behandeling te nemen. 

Communicatie richting opdrachtgever/subsidiegever

Beslissingen omtrent uitstel of afstel van (lopend) wetenschappelijk onderzoek kunnen consequenties hebben voor contractuele afspraken met subsidiegevers (NWO, ZonMW, Collectebusfondsen, EU, Private Partijen). We adviseren het volgende stappenplan:

1.     Indien bovenstaande afspraken van invloed zijn op de voortgang van je onderzoek, of andersoortige consequenties heeft, neem dan meteen contact op met beheersburo van de faculteit of de FHML - onderzoeksschool of CTCM (vanaf nu aangeduid als ‘het beheersburo’).

2.     Neem samen met het beheersburo de clausules van het onderliggende contract zorgvuldig door en bespreek de implicaties. Neem vervolgens contact op met de subsidieverstrekker/opdrachtgever om deze te informeren over het bestuurlijk standpunt en bespreek gezamenlijk mogelijke oplossingen voor het specifieke onderzoek. 

3.     Zorg te allen tijde voor een zorgvuldige verslaglegging van contactmomenten en formele besluitvorming met de subsidieverstrekker/opdrachtgever.

4.     Het beheersburo zorgt dat een centraal overzicht beschikbaar is voor een eventueel tijdig aanvullende actie vanuit RvB en/of CvB.

Voor een eventuele nadere toelichting of toetsing kunt u contact opnemen met de directeur van de betreffende FHML-onderzoeksschool of met de directeur van FPN. 

Dit bericht is terug te lezen op het intranet van MUMC+ via deze link.

CTCM doet er alles aan om haar onderzoekers zo goed en flexibel mogelijk te ondersteunen op alle benodigde vlakken ten tijde van het COVID-19 (Corona) virus. De CTCM Helpdesk is regulier bereikbaar voor alle gerelateerde vragen, net als het secretariaat en de individuele medewerkers.